Boekingsvoorwaarden voor de Dolf Dekking Driving Events
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die voorzien in deelname aan door Dolf Dekking Driving Events, gevestigd aan de Spakenburgkade 26, 3826 CP AMERSFOORT, (hierna DD Driving Events) aangeboden autoreizen.

De deelnemingsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de deelnemer, dat kan schriftelijk of elektronisch. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

 Verplichtingen deelnemer
Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij of zij tijdens de reis in het bezit is van alle vereiste (reis)documenten zoals paspoort, rijbewijs, groene kaart, visa etc. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar rekening. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DD Driving Events ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door DD Driving Events van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige restitutie van reeds gedane betalingen. 

Aansprakelijkheid
Deelname aan de reis geschiedt volledig op eigen risico. Tijdens de reis is iedere deelnemer persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem of haar, zowel direct als indirect, aangebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen, ook indien er geen sprake is van opzet. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een verplichte W.A. verzekering, een verplichte autoverzekering en een reis- en/of annuleringsverzekering. DD Driving Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de deelnemers door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van DD Driving Events. Evenmin is DD Driving Events aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, inclusief geld. DDDE beperkt de omvang van haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert.

Overmacht en andere onvoorziene omstandigheden
DD Driving Events kan wijzigingen in de programmering aanbrengen indien zij door overmacht daartoe gedwongen is (onvoorziene omstandigheden zoals manifestaties, weersomstandigheden, wegopbrekingen, stakingen e.d.).  DD Driving Events kan zich voorts genoodzaakt zien de programmering te wijzigen wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of uitvoering van of de veiligheid tijdens de reis. Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden. Er zal gezocht worden naar een alternatief en gelijkwaardig programma. In dat geval gelden opnieuw de andere annuleringsregelingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

Niet doorgaan reis door onvoldoende aanmeldingen
Bij onvoldoende aanmeldingen zal de geplande reis niet doorgaan. De uiterste termijn waarop dit, wegens een te gering aantal deelnemers, zal worden gedaan, bedraagt vier weken voor aanvang van de reis. Mocht de reis door onvoldoende belangstelling geen doorgang vinden dan verplicht DD Driving Events zich tot tijdige kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

Annulering door deelnemer voor weekendreizen (2-3 daags)
Annulering is mogelijk tot twaalf weken vóór de aanvang van de reis. Er worden dan géén annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email. Bij annulering door de deelnemer binnen twaalf weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd.

 Annulering door deelnemer voor weekreizen (4-5 daags)
Annulering is mogelijk tot zestien weken vóór de aanvang van de reis. Er worden dan géén annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annuleren door de deelnemer tot 4 weken vóór aanvang van de reis wordt er € 500,- per persoon in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email

 

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van dezeboekingsvoorwaarden is gesloten.Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.