Boekingsvoorwaarden voor de Dolf Dekking Driving Events B.V.
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnamen aan door Dolf Dekking Driving Events B.V. gevestigd aan de Spakenburgkade 26, 3826 CP AMERSFOORT, (hierna DD Driving Events) aangeboden autoreizen.

Deelname
Deelname aan de reis is definitief zodra de deelnemer het gevraagde bedrag op de rekening van DD Driving Events heeft overgeschreven. De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom voor de weekreizen. De aanbetaling dient binnen 7 dagen, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan. Het restantbedrag dient 8 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor de weekendtrips van 2-3 dagen dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan binnen 30 dagen.

Verplichtingen deelnemer
Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij of zij tijdens de reis in het bezit is van alle vereiste
(reis)documenten zoals paspoort, rijbewijs, groene kaart, visa etc. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar rekening.

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DD Driving Events ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door DD Driving Events van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige restitutie van reeds gedane betalingen.

Wijziging in programmering
DD Driving Events kan wijzigingen in de programmering aanbrengen indien zij door overmacht toe gedwongen is (onvoorziene omstandigheden zoals manifestaties, weersomstandigheden, wegopbrekingen, stakingen e.d.). Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden. Er zal gezocht worden naar een alternatief en gelijkwaardig programma.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de reis geschiedt volledig op eigen risico. Tijdens de reis is iedere deelnemer persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem of haar, zowel direct als indirect, aangebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen, ook indien er geen sprake is van opzet. Wij adviseren de deelnemers in het bezit te zijn van een W.A. verzekeringen een verplichte autoverzekering. DD Driving Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de deelnemers door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van DD Driving Events. Evenmin is DD Driving Events aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, inclusief geld. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering.

Annulering door DD Driving Events
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis geannuleerd. De uiterste termijn waarop de annulering wegens een te gering aantal deelnemers zal worden gedaan, bedraagt vier weken voor aanvang van de reis. Mocht de reis door onvoldoende belangstelling geen doorgang vinden dan verplicht DD Driving Events zich tot tijdige kennisgeving en onmiddelijke terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

Annulering door deelnemer voor weekendreizen (2-3 dagen)
Annulering is mogelijk tot twaalf weken vóór de aanvang van de reis. Er worden dan géén annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email. Bij annulering binnen twaalf weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering door deelnemer voor weekreizen (4-5 dagen)
Kosteloos annuleren is mogelijk tot zestien weken vóór de aanvang van de reis. Bij annuleren vanaf 16 weken vóór aanvang van de reis wordt er € 500,00 per persoon in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email.

Onvoorziene omstandigheden
DD Driving Events kan zich genoodzaakt zien de reis te annuleren wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of uitvoering van of de veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering verplicht DD Driving Events zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen en tot restitutie van de reeds gedane (aan)betalingen.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze boekingsvoorwaarden is gesloten.